Product
APC_Analog_to_PWM_Converter
APC_Analog_to_PWM_Converter
Product Status
Input Signal
-
0-10V/PWM/100K电阻
0-5V
0-VCC
=-
EN使能
Output Signal
0%-100%HVPWM
0%-100%PWM
PWM Frequency(KHz)
0.001-100
0.050-500
26
Supply voltage(V)
10V-40
11V-40
2.7V-5.5V
4.5V-5.5V
8V-40
Power Dissipation(mA)
3
Packages
SOP8
Clear Out
Product Model
Product status
Input Signal
Output Signal
PWM Frequency(KHz)
Supply voltage(V)
Power Dissipation(mA)
Packages
Apply
ACTIVE
0-VCC
0%-100%PWM
0.050-500
2.7V-5.5V
3
SOP8
模拟信号转换
ACTIVE
0-VCC
0%-100%PWM
0.050-500
4.5V-5.5V
3
SOP8
模拟信号转换
ACTIVE
0-10V/PWM/100K电阻
0%-100%PWM
0.050-500
10V-40
3
SOP8
0-10V 三合一调速 调光
ACTIVE
0-5V
0%-100%PWM
0.050-500
8V-40
3
SOP8
模拟信号采集
ACTIVE
0-5V
0%-100%HVPWM
0.050-500
8V-40
3
SOP8
电机驱动
ACTIVE
=-
0%-100%PWM
0.001-100
2.7V-5.5V
3
SOP8
PWM软启动
ACTIVE
-
0%-100%PWM
0.001-100
8V-40
3
SOP8
PWM软启动
ACTIVE
EN使能
0%-100%PWM
26
11V-40
3
SOP8
PWM软启动
Friendship Link Baidu